Ugovor

22.11.2011.god.

UGOVOROM

 O NAUČNO I POSLOVNO – TEHNOČKOJ SARADNJI

 

Fakultet za primenjenu ekologiju” Futura” iz Beograda,

koga zastupa Prof.dr Gordana Dražić i

Ekološko obrazovni centar EKOS- Paraćin,

 koji zastupa Anđelka Milanović , dip. analitičar zaštite životne sredine-master,

sporazumeli su se da međusobno sarađuju u oblasti zaštite životne sredine i to u razvojnom i naučno istraživačkom radu te obrazovnoj delatnosti, kao i u drugim poslovima od obostranog interesa, a sve u cilju:

 1. Uvećanja svojih potencijala
 2. Doprinosa u podizanju naučno-tehnološkog nivoa i pripreme u oblastima za koje su Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura” i Ekološko obrazovni centar EKOS zainteresovani
 3. Vođenje racionalne razvojne politike u delatnostima od šireg društvenog značaja

Ekološko obrazovni centar EKOS i Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura” su saglasni da se realizovana saradnja  ostvaruje na sledeći način:

Zajedničkim aktivnostima na istraživačkoj i stručnoj problematici i to kroz:

 1. Rad na istraživačkim i razvojnim projektima
 2. Izradi studija i planova
 3. Izradi tehničke dokumentacije
 4. Razvoj i projektovanje upravljačkih i informacionih sistema
 5. Kontrolu kvaliteta, upravljanje kvalitetom
 6. Organizovanje profesionalnih manifestacija(simpozijumi,seminari,predavanja,kursevi)
 7. Zajedničke nastupe, odnosno formiranje zajedničkih timova u poslovima sa trećim licima
 8. Rad na drugim naučnim i stručnim poslovima iz oblasti koje spadaju u delatnost Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura” i Ekološko obrazovnog centra EKOS
 9. Kroz aktivnosti u obrazovanju, kao što su:
 10. Obrazovanje kadrova, na specijalističkim i doktorskim studijama, kao i stalnim i povremenim kursevima radi usavršavanja iz oblasti delatnosti Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura” i Ekološko obrazovnog centra EKOS
 11. Angažovanje kadrovskog potencijala Ekološko obrazovnog centra EKOS za neke od oblasti nastave koje izvodi Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura”.