Publikacija „ZELENI TRAG“

17.10.2022.

Publikacija “Zeleni trag“ sublimira rezultate brojnih aktivnosti koje su se realizovale u okviru projektnog
ciklusa ZELENOPOLIS.
Publikacija prikazuje deficitarnost zelenih javnih površina u tranzitnim ulicama opštine Paraćin. Izneti su
podaci o broju i vrsti stabala, do kojih se došlo terenskim snimanjem i obradom podataka. Takođe
predstavljene su i preporuke građana lokalnoj upravi, za unapređenje zelenog fonda. Kako je jedan od
najvažnijih segmenata projekta ZELENOPOLIS, bio monitoring lokalnih javnih politika u oblasti klimatskih
promena, priložena je analiza usaglašenosti lokalnih javnih politika u oblasti klimatskih promena opštine
Paraćin, sa obavezama koje su definisane Zakonom o klimatskim promenama.
Mentorsku podršku, prilikom izrade publikacije pružila je Danijela Božović, dipl.politikolog za
međunarodne odnose, čijim autorskim tekstom o Poglavlju 27, građani će biti upoznati sa usklađivanjem
nacionalnog zakonodavstva, u procesu evropskih integracija, sa pravnim tekovinama EU, u oblasti zaštite
životne sredine.

Publikacija “Zeleni trag” (pdf)